27.4.12

Boontjesprijzen voor Blog & Column: Wie deze Bonen fret, zal in de stank moeten zitten...


Na enig aandringen van de cursisten Literaire Creatie bleek het sinds begin maart aangevraagde reglement voor de Boontjesprijzen dan toch - zij het na het overwinnen van een "technisch probleem" - te bestaan, beschikbaar te zijn en zelfs openbaar gemaakt te kunnen worden (zie http://sterke-verhalen.blogspot.com/2012/04/voor-boon-tuinder-technisch-probleem.html). Een mens vraagt zich af waarom het niet gewoon en meteen open en bloot op de site van Boon2012 kon worden gezet, waar - ten onrechte! - de schijn werd gewekt dat daar alles te lezen stond wat je moest weten om te mogen deelnemen aan de Boontjesprijzen. Er werd niet eens verwezen naar een nog te publiceren reglement.

Nu dat reglement eindelijk online staat, elders op de site, goed verscholen bij de downloads - er wordt op de "gewone" pagina nog steeds niet naar verwezen en als je niet weet dat het er staat, ben je er dus aan voor de moeite - wordt ook duidelijk waarom. Blijkbaar wil men er bij 't stad heel zeker van zijn dat de prijzen niet naar "de verkeerde" schrijver gaan, maar naar een eigen kandidaat. Het reglement voor de column bevat immers een curieus artikel (2) dat de nog altijd naamloze jury de mogelijkheid geeft "om auteurs aan te moedigen om deel te nemen aan de prijs". Zelden een juryreglement gelezen dat de deur zo schaamteloos wijdopen zet voor vriendjespolitiek en nepotisme. En zeggen dat ook deze move met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspeld kon worden (zie de link van hierboven). 
Welk jurylid gaat hier welke auteur "benaderen" om deel te nemen? En hoezeer staat artikel 2 niet haaks op artikel 7, waarin de auteur verondersteld wordt in te sturen "met een schuilnaam of kenspreuk"?  En hoezeer staat deze zogenaamde anonimiteit dan weer niet haaks op artikel 3, waaruit blijkt dat alleen regelmatig publicerende columnisten kunnen insturen? Deze columnisten zijn toch per definitie bekend,of moeten zij dan een heel ander soort columns gaan schrijven, over een heel ander soort onderwerpen, in een heel andere vorm & stijl? Een Hugo Camps, een Bernard Dewulf, een (pdw), een Herman Brusselmans... die haal je er toch zo uit? En al helemaal als je ze nog vooraf even kunt "aanmoedigen" om deel te nemen.

Ik heb al in enige literaire jury's gezeten, maar zetelen in een jury voor een literaire wedstrijd met dit "aanmoedigingsartikel" erin, zou ik principieel weigeren, omdat ik niet wil versleten worden voor een corrupte meneer. Er is een groot verschil tussen een jury die een prijs toekent voor een reeds gepubliceerd werk (zoals bijvoorbeeld een provinciale prijs) of een prijs die toegekend wordt naar aanleiding van een literaire wedstrijd. Maar dat schijnen de bedenkers van dit reglement zich niet te realiseren.
Als schrijver zou ik overigens ook niet willen deelnemen aan een literaire wedstrijd met dit "aanmoedigingsartikel" erin. Word ik niet aangemoedigd, dan weet ik dat ik eraan ben voor de moeite; word ik wel aangemoedigd, dan weet ik dat er vroeg of laat iemand zal zeggen wat iedereen denkt: "Vendu!" -  Het literaire veld kennende, zal zo ongeveer iedereen die heeft ingezonden, maar niet "aangemoedigd" is geworden, zich benadeeld voelen. Niet ten onrechte, trouwens.

De prijs voor de blog is in hetzelfde bedje ziek. Het strekt tot aanbeveling "wanneer de blog gepubliceerd werd" (sic - de taalfout is de mijne niet) - maar het hoeft dus niet. De eveneens nog samen te stellen jury kan dus ook - na eventuele discrete aanmoediging - een ongepubliceerd wit blogkonijn uit zijn hoge hoed toveren, temeer omdat er toch maar 3 posts hoeven gejureerd te worden. En wat voor een onzin is dat eigenlijk, het toekennen van een prijs aan een blog uitsluitend op basis van de laatste 3 posts? Een blog moet het net hebben van continuïteit. Je zou haast gaan denken dat het erom gedaan is!

Nu, om het met "de Bonefretters" van de beroemde Lagelandse schilder Vincent Teenoor te zeggen: "Wie deze Boontjes fret... zal in de stank moeten zitten." En omdat een reglement liefst zo openbaar mogelijk wordt gemaakt, drukken we de documenten in kwestie hieronder nog eens af. Overigens (zie reglement Column) weet ík wel dat Mieke Penninck iets te maken heeft met de bibliotheek, maar weten de inzenders nu nog altijd niet waar ze hun inzending naartoe moeten sturen. Niet dat dit ook maar enig belang heeft, natuurlijk, als je vooraf bent "aangemoedigd" om deel te nemen. 
Column.
Reglement voor de Boontjesprijs voor Column
 1. De gemeenteraad van Aalst stelt in het budget 2012 een bedrag van 4.000 € ter beschikking voor de BOONTJESPRIJS voor COLUMN
 2. Het college van burgemeester en schepen stelt een jury samen bestaande uit 4 deskundigen. Deze jury heeft de mogelijkheid om auteurs aan te moedigen om deel te nemen aan de prijs.
 3. Alle in het nederlands schrijvende auteurs die eerder met enige regelmaat, minstens 5 columns per jaar, publiceerden in Nederlandstalige dag-, week- of maandbladen met landelijke verspreiding, komen als deelnemers in aanmerking.
 4. Een auteur kan slechts met één column deelnemen
 5. Inzendingen bestaan uit maximum 2.000 tekens
 6. Eerder gepubliceerd en/of bekroond werk komt niet meer in aanmerking
 7. Inzendingen worden in drievoud aangetekend verstuurd vóór 1 augustus 2012 naar Mieke Penninck en dienen ondertekend te worden met een schuilnaam of kenspreuk. Bijgevoegd bij de inzending moet een gesloten omslag zitten met daarop op de buitenkant de schuilnaam en binnenin een kaartje met opnieuw schuilnaam en bovendien naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres plus referenties van de eerdere publicaties in Nederlandstalige dag-, week- of maandbladen met landelijke verspreiding van de deelnemer.
 8. Werken geschreven of gerealiseerd in de samenwerking met ander auteurs komen niet aanmerking.
 9. Tegen de uitspraak van de jury, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepen, bestaat geen verhaal. Er wordt geen briefwisseling over gevoerd.
 10. De jury kan enkel de prijs integraal toekennen aan de laureaat of de jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.
 11. Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury en inrichter en geeft de stad toelating het werk te publiceren zonder kosten. De inzender doet dan ook expliciet afstand van zijn vermogensrechten op het betreffende werk. De inzender behoudt wel zijn rechten hierop.
 12. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd vóór 17 september 2012.


  Blog
 13. De gemeenteraad van Aalst stelt in het budget 2012 een bedrag van 2.000 € ter beschikking voor de BOONTJESPRIJS voor BLOG.
 14. Het college van burgemeester en schepen stelt een jury samen bestaande uit 3 deskundigen.
 15. Enkel personen, jonger dan 25 jaar, die zich nog niet als auteur of blogger financieel hebben laten vergoeden of dat in het verleden deden, kunnen deelnemen.
 16. Een auteur kan slechts met één blog deelnemen.
 17. Inzendingen bestaan uit een nederlandstalige blog met een opeenvolging van minimum drie blogberichten. Elke blogbericht bestaat uit maximum 1.000 woorden en maximum 3 foto’s of afbeeldingen. Enkel de laatste drie posts worden voor de wedstrijd in aanmerking genomen.
 18. Het onderwerp of onderwerpen waarover bericht wordt, moeten verband houden met de actuele samenleving, waarover de auteur dan zijn persoonlijke visie/interpretatie geeft.
 19. Het strekt tot aanbeveling wanneer de blog gepubliceerd werd (auteursprofiel, opmaak, interactie met lezers,…)
 20. Deelnemers sturen vóór 1 augustus 2012 de link van hun blog door naar boontjesblog@aalst.be. Deze momentopname telt als de definitieve inzending indien de ontvangst ervan wordt bevestigd door de ontvanger. In deze e-mail dient de inzender ook zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres; telefoon/gsm en rijksregisternummer toe te voegen.
 21. De inhoud van de blogpost moet persoonlijk zijn en mag nergens zijn ontleend.
 22. De inzender geeft aan de stad het recht de inhoud van de blogberichten te gebruiken zonder kosten.
 23. De jury kan de prijs integraal toekennen aan de laureaat of de jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.
 24. Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury en inrichter en geeft de stad de toestemming de inhoud van de blog te publiceren zonder kosten.
 25. De winnaars(s) word(t) (en) persoonlijk verwittigd vóór 17 september 2012.

25.4.12

Voor Boon & Tuinder: Boontjesprijs voor column & blog


Oorspronkelijk gelanceerd als de "Boontjesprijzen voor de beste kritische column en blog", en na een paar vruchteloze pogingen om de kritische geluiden rond Boon2012, opstijgend uit eigen stad, monddood te maken, hebben de Stad Aalst en het Dirk Martenscomité wijselijk eieren voor hun geld gekozen, en is een gewone column of blog ook al goed. Breng je in Aalst een rebelse tijding, en doe je dat niet voor de show, dan zorg je er inderdaad maar beter voor dat je een goed gevulde oorlogskas achter de hand hebt - of zoniet, een zootje artistiek ongeregeld van het kaliber van Jan De Lichte & de Bende van de Boonaparten -, want binnen de kortste keren komt dat brood op je plank in gevaar, of zit je tegen kafkaiaanse schadeclaims aan te hikken.

Als docent literaire creatie aan de Academie voor Podiumkunsten hier in Aalst staat voor mij, bij het beoordelen van een tekst, altijd het criterium geloofwaardigheid voorop. Geloof ik dit of geloof ik het niet?  Men heeft het in dat verband al eens over the suspension of disbelief: schort het ongeloof van je lezer op voor de duur van je verhaal, en je komt met alles weg - ook met reizen in de tijd om de moord op Kennedy te voorkomen (zie de meest recente Stephen King).

De reglementen van de Boontjesprijzen voor column & blog voldoen van geen kanten aan het criterium van geloofwaardigheid. Ik heb ze begin maart aangevraagd en ze zouden me ASAP bezorgd worden, en toen iets minder ASAP omdat ik me vrolijk had gemaakt over dat kritische. Zodat het reglement - als het al bestond - nog in extremis aangepast en binnen allerlei gangbare procedures goedgekeurd diende te worden, om na de Vaudeville met het Beschermcomité en de Soap rond het Nieuwe Boonse Standbeeld niet opnieuw een modderfiguur te slaan.

Het hertimmerde (?) en in ieder geval kritisch-proof gemaakte reglement is er nu eindelijk (ja toch?), en het blijkt zo summier te zijn dat men bij de Boontjesprijs voor column zelfs vergeten is te vermelden waar de tekst naartoe gestuurd moet worden, in print of per mail, eventueel het aantal exemplaren, of men zijn "persoonlijke gegevens" dient mee te delen dan wel of men anoniem moet inzenden (zoals voor literaire wedstrijden van deze aard gebruikelijk),... Om maar een paar elementen te noemen die je gewoonlijk aantreft in een reglement voor een literaire prijs, waarvan de organisator graag zou zien dat die een zeker prestige, een zekere geloofwaardigheid uitstraalt.

Op deze manier zet je de deur wijdopen voor totale willekeur, voor vriendjespolitiek en nepotisme... en laat het nu net dat soort toestanden zijn waar wij Boon2012 niet van willen betichten. Tenzij de tekst in kwestie  natuurlijk alleen maar een soort aankondiging is, een voorproefje van het eigenlijke reglement, en het volledige reglement nog wel gepubliceerd zal worden op de site van Boon2012, en men gewoon vergeten heeft dit mee te delen. Zoals men ook vergeten is het adres mee te geven waar dat volledige reglement op eenvoudige aanvraag bekomen kan worden. Een materiële vergissing? Och, het komt voor in de beste organisaties, nietwaar.


Een literaire prijs ontleent zijn prestige aan zijn naam, aan zijn laureaten, aan zijn jury en aan de centen die eraan verbonden zijn. Laureaten van de Boontjesprijs kùnnen er nog niet zijn; met de centen zit het wel goed. Oké, de Boontjesprijs bekt niet zo prestigieus als de Louis Paul Boon Prijs, maar goed, die is eigendom van  HAM (Honest Arts Movement) en kon blijkbaar niet gekocht worden. Bovendien heeft de Louis Paul Boon Prijs iets met sociaal niet al te bewusteloze, maatschappijkritische kunstenaars, en is dat net het soort volkje waar men in Aalst alleen mee uitpakt als ze veilig en wel dood zijn, of hun giftige pijlen richten op verre buitenlanden.

Rest er nog die jury, maar ook daarover doet de tekst op de site van Boon2012 - want een reglement kun je het niet echt noemen - geen uitspraken. Het Dirk Martenscomité... Wie of wat is dat? Levert het comité de jury? Of gaat men recruteren onder de leden van het stadsbestuur? Zitten daar ook schrijvers in, of alleen politici van de meerderheid, die straks - op 22 september - maar wat graag die prijs zullen uitreiken? Een mens komt het (nog?) niet te weten.

Jammer maar helaas, Boon2012, verdient een organisator die de organisatie van zijn eigen literaire wedstrijd op het niveau tilt van Voor Boon & Tuinder, echt wel een kritische column of blog.

Bij deze, dus.

En wees gerust, mocht de column ingezonden worden voor de Boontjesprijs, dan kan uw naamloze jury hem zonder enig probleem diskwalificeren, wegens reeds gepubliceerd. 't Is zowat het enige dat in uw reglement staat: er dient een "niet eerder gepubliceerde" column ingezonden naar een niet meegedeeld adres.


PS:


Een welgemeende proficiat anderzijds met een stijlbloempje als: "Ben jij vlot van pen (of van toetsenbord) en schrik je er niet voor terug om je schrijfsels te laten zien?" - Hopelijk is de auteur van dat zinnetje lid van de jury!Boontjesprijzen : 

column- en blog wedstrijd
Boontjesprijs voor blog
Aalst is trots op Louis Paul Boon. Omdat hij een schrijver was die over alles kon schrijven en dat ook elke dag deed. Leefde hij nu, dan was een blog misschien wel iets voor hem.
Ben jij vlot van pen (of van toetsenbord) en schrik je er niet voor terug om je schrijfsels te laten zien? Heb je al een blog en ben je er best trots op? De Stad Aalst en het Dirk Martenscomité belonen de beste jonge blogger met een geldprijs van 2.000 euro.
Je stuurt vóór 1 augustus 2012 een mail naar boontjesblog@aalst.be
In de mail stuur je de link naar je blog en een printscreen van het moment van je inzending. De laatste drie posts op het moment van inzending worden door de jury bekeken.
Vergeet ook je persoonlijke gegevens niet te vermelden (naam, voornaam, adres, telefoon/gsm en rijksregisternummer). Enkel wie jonger is dan 25 kan deelnemen.

Boontjesprijs voor column
De column is het proza van elke dag. Proza dat dicht bij de mensen staat, ergens tussen de actualiteit en het ontbijt in.
Negentien jaar lang drukte het dagblad ‘Vooruit’ een stukje af van ‘Boontje’, het literaire alter ego van Louis Paul Boon. De meest uiteenlopende onderwerpen passeerden hierin de revue.
Als eerbetoon aan Boon en zijn Boontjes belonen de Stad Aalst en het Dirk Martenscomité een columnist met een geldprijs van 4.000 euro.
Columnisten kunnen een niet eerder gepubliceerde column inzenden vóór 1 augustus 2012.

22.4.12

Boon-Aparté, verteltheater van Patrick Bernauw en Freek Neirynck op de Gentse Feesten


Patrick Bernauw herwerkte het toneelstuk Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? dat hij in 1994 schreef, samen met Freek Neirynck, tot deze verteltheater solo waarin Boontje nog steeds druk, druk, druk ontmaskert... Met een Louis Paul Boon ’t Is maar een Kwis Quiz en Boon-Aparte gasten als Erik Vlaminck, Geertrui Daem, of Freek Neirynck zelf natuurlijk... en de Literaire Creatoren van de Afdeling Literaire Creatie, Aalst... om nog te zwijgen over een aantal zeer speciale "verrassingsgasten".


Performer Patrick Bernauw neemt het toneelstuk Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? dat hij in 1994 schreef samen met Freek Neirynck, als uitgangspunt voor een nieuwe verteltheater solo, waarin Boontje nog steeds druk, druk, druk ontmaskert... in een joint venture waarin Bernauw & Neirynck beurtelings zowel in de huid van auteur als regisseur kruipen, en hun ervaring met biodrama (Freek) en interactief improvisatietheater (Patrick) maximaal uitspelen.


Zo wordt in Boon-Aparté niet alleen op fragmentarische wijze het levensverhaal van Louis Paul Boon verteld (en uiteraard ingezoomd op zijn werk), maar geven de auteurs-regisseur aan de performer ook volop de gelegenheid om de actualiteit, “de werkelijke wereld daarbuiten”, in de fictie van het theater te laten “inbreken”. Er worden immers interventies voorzien van “gasten” – zowel "literaire gasten" (m/v) als Geertrui Daem, Erik Vlaminck en uiteraard Freek Neirynck (op 19 juli)maar ook nogal speciale “verrassingsgasten” (op 17 en 21 juli). En er is een Louis Paul Boon Quiz! 
In twee fotomontages werd op cryptische en redelijk idiote wijze "een Boon of een Boontje verwerkt in een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking". Mail het "verboonde" spreekwoord, het gezegde of de uitdrukking naar boontjeskwis@inter-actief.be en de eerste die ons een juist antwoord bezorgt, wint een vrijkaart voor Boon-Aparté, het verteltheater van en met Patrick Bernauw en Freek Neirynck, op 17, 19 en 21 juli in de Parnassus, Gent!


(DE TWEE VERBOONDE SPREEKWOORDEN WERDEN ONDERTUSSEN GEVONDEN DOOR CHRIS VERHELST EN MARIJKE SULTANA BECHAN. WIL JE DE SPREEKBONEN QUIZ ZELF NOG SPELEN, DAN VIND JE HIER DE OPLOSSINGEN.)


  
 
"Boon ontmaskerT wijst op de essentie van zijn werk: de verstarde, huichelende maatschappij van zijn blinddoeken beroven en voor de spiegel zetten in de hoop dat dit leidt tot een nieuwe bewustwording en een beter geweten," schreef Roel Richelieu van Londersele destijds over Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? In Boon-Aparté wordt treffend aangetoond dat  de honderdjarige Louis Paul Boon in zijn Boonjaar nog altijd druk, druk, druk bezig is te ontmaskeren.

Zeggen de auteurs hierover: “Zelfs postuum neemt de rebelse dwazekloot uit Erembodegem het nog steeds op voor het soort tedere anarchisten van zijn slag, dat met alle mogelijke - en ook een paar onmogelijke - middelen door het culturele en politieke establishment monddood wordt gemaakt. Krijgt de Grootste Vlaamse Volksschrijver  (dixit Bart De Wever) in Aalst een Pracht & Praalfeest om U tegen te zeggen, dan zet hij ze, zo tussen de lijnen door, en gralèk op z'n Oilsjters, toch nog een neus & in hun blote marketing -en publiciteitsgeflikker. Plaatsten wij Boontje in 1994 nog in zijn stamcafé De Jager in Erembodegem, waar hij samen met de volksmensen die hem zo lief waren graag een pintje dronk, dan bleken dezelfde volksmensen nu zorgvuldig geweerd te worden op de officiële opening van zijn Jaar. Allerlei cultureel correcten, notabelen en sponsors, en vooral politici, van allerlei pluimage struikelden er wel over elkaars voeten om toch maar even in zijn spotlicht op te kunnen duiken. Nu ja, eerder was er dan ook al een ex-Vlaams Belanger en notoir Boon-basher per ongeluk in zijn beschermcomité gedropt..."

Het verhaal van de (poging tot) recuperatie van een schrijver en zijn werk door allerlei politieke krachten en machten, zorgt ervoor dat dit stuk – of deze performance – ook een politieke satire wordt, en maakt het brandend actueel...

Parnassus
Oude Houtlei 122 


Tickets: 12 euro.
 
Dinsdag 17 juli, 18 uur
met als gasten: 
de Literaire Creatoren uit Aalst
& Mystery Guests.
 
Donderdag 19 juli, 20 uur 
met als gasten: 
Geertrui Daem, Freek Neirynck & Erik Vlaminck.
 
Zaterdag 21 juli, 18 uur
met als gasten: 
de Literaire Creatoren uit Aalst
& Mystery Guests.


17.4.12

Ufo Crash op de terreinen van Schotte, Kapellekensbaan Aalst!Over de fabrieksterreinen van Schotte aan de Kapellekensbaan van Aalst - beroemd geworden door het boek van Louis Paul Boon - doen al een tijdje de meeste vreselijke geruchten de ronde. Urban legends... of is er meer aan de hand? Een feit is dat van twee "urban explorers" die daar op expeditie gingen, alleen dit filmpje werd teruggevonden... waarop een "soundscape" te horen is van www.nandosmusic.be... of toch niet?Wie meer inlichtingen kan verschaffen over de identiteit en het lot van de twee vermiste urban explorers, of over de gruwelen waarvan Schotte het toneel is geweest, gelieve zich te wenden tot: tinag@teambuildings.eu

Overigens worden de fabrieksgebouwen van Schotte binnenkort afgebroken... en wordt het hele domein "gesaneerd". Eindelijk!


11.4.12

Kroniek van de Yzeren Keizer
Noodzakelijke informatie

voor het schrijven 
of het deelnemen
van het Gentse Feesten Festival
"in de geest van Louis Paul Boon"
Lodewijk Boonaparte!...  Gij trekt al honderd jaar van dorp tot dorp,
van stad tot stad, en ge zingt uw liederen op de markten en de pleinen.

Ge zingt van de liefde, ge zingt van de dood,
ge zingt van moord en brand, stoutmoedige diefte, groot feest, wreed accident
en de vergeetputten waarin de Yzeren Keizer zijn vijanden laat verdwijnen.

Ge zingt van‘k heb weer wat nieuws in d’ handen!
Kom en hoor dit nieuwe lied van Lagelande!’

En een Dulle Griet tekent de pikante details en de strafste stoten
op een plakkaat en ze drukt uw schotschriften en haar spotprenten af
op vliegende blaadjes. En gij verkoopt die op de markten en de pleinen
en ge zingt uw liedjes zelfs tot in onze straat. 

En de mannen en de vrouwen van Lagelande: de arme boeren, de rijke burgers
en hun hete hoeren – ze zien u graag komen, want gij
brengt ze het laatste nieuws, in woord en in beeld…

Gij zijt hun held!
En alleen wat gij vertelt,
gebeurt!

En het gebeurt zoals hun held het heeft verteld, niet anders!
En alleen in uw verhalen kan Lagelande bestaan.. En vergaan.

En ge geeft ze een lach, en ge geeft ze een traan, en ge geeft ze kiekenvlees
en een minuut stilte. Ge geeft ze de hele wereld in de handen.

Lodewijk Boonaparte! 

Gij zingt uw lied over de Yzeren Keizer en hoe zijn vader al het plan had
een kerk te bouwen in een dorp zonder naam – en dat deze kerk
de grootste ter wereld moest zijn, kathedraler nog dan een kathedraal…
iets Fenomenaalst… de Kathedraalst!

En gij, Lodewijk Boonaparte,
gij zingt kwaad over een Verspilling in het Kwadraat.
Want ook in Lagelande sterven nog steeds hier en daar
mensen van de honger, zomaar op straat.En gij, Lodewijk Boonaparte,
gij klaagt dat onrecht aan in niet mis te verstane verzen:

Als d’Yzeren Keizer jou komt halen,
Om te slaven in zijn kathedralen,
Om zware lasten op je rug te dragen
Zo ver hij wil en zonder klagen
Tot al je gewrichten en al je botten kraken
En je alleen nog het werk kunt staken,
Maar ook dat mag niet baten…
Want dan zet hij daar wel automaten.

En gij zingt uw protestliederen in heel Lagelande:


PAPA, WAARTOE DIENT AL DAT IJZER?

“Papa, waartoe dient al dat ijzer?”
vroeg de kroonprins aan de Keizer.
“Zoon, dat wordt iets fenomenaalst…
Een kathedraal op zijn kathedraalst!”

Spijtig dat Lodewijk Boonaparte
nu twijfel zaait in al die harten.
Want wat zouden wij hier beginnen
als hij ze voor zijn zaak zou winnen?

Laten we hem maar rap eens smijten
waar niemand hem hoort bleiten
in een vergeetput, op zijn marginaalst:
in een vergeetput van de Kathedraalst!En gij, Lodewijk Boonaparte,
gij die ooit zei: “Liever een Blote Lode dan een Dode” -
gij ligt daar nu ineens, in uw honderdste levensjaar, in uwen Blote…
en weerloos… gelijk alle doden...

En door zijn Hof & Lofdichter Quatongen
-        (Ge hoort hem wel, maar ge ziet hem nooit!)
laat de Yzeren Keizer proclameren
dat uw as niet boven Lagelande zal worden verstrooid
-         zoals het uw laatste wens is geweest –
maar dat hij u wil eren
met een staatsiebegrafenis en “voor eeuwig” een praalgraf geven
op zijn Kathedraalst, dat vervolgens een pelgrimsoord zal wezen
voor het klootjesvolk van Lagelande…

Want alzo hoopt de Keizer alsnog de Rebellie te bezweren
tegen zijn Schrikbewind.
En gij, Lodewijk, gij die altijd hebt gezeid
dat ge nog ’t best van al kon worden verblijd
met een standbeeld ieveranst op een marktje of een pleintje van Lagelande
waar de schoolkinderen aan uw voeten dat zinnetje vanbuiten konden leren:
‘Lodewijk Boonaparte – geboren in ’t jaar twaalf,
en gestorven honderd jaren later…’
En waar dat de hondjes dan hun pootje konden opheffen
tegen uw stenen schenen…

Gij hebt geen stem meer, Lode.
Gij ligt daar versteend, als al die andere doden.
Gij kunt niet meer protesteren,
zoals ge dat een leven lang hebt gedaan.
En daarom doe ik, Pé Boonaparte, uw achter-achter-achterneef
dat in uw naam. 

Want Jan De Lichte heeft mij bevrijd uit de vergeetputten van de Keizer
(er verdwijnen nogal wat protestzangers in vergeetputten, tegenwoordig!)
en samen met dit artistiek zootje ongeregeld
- McRosby, Speed, Hash & het Jong (= Billie) -
en Nieke Naaime, die allemans hoertje is
(omdat het ook plezant moet blijven)
zingen wij nog altijd uw liederen
en noemen wij ons nu De Bende van de Boonaparten...


En we zijn hier neergestreken voor het grote jaarlijkse volksfeest van Ganda,
ook bekend van de HAM, in dit bescheiden kerkje, dat we hebben ontwijd
tot een Hof van Mirakelen, naar analogie met de beruchte Kathedraalse wijk,
die ooit een toevluchtsoord was voor alle boeven en bedelaars van Lagelande
en die nu niet meer bestaat.

Want bij het krieken van de ochtend, nog niet zo lang geleden,
liet de Yzeren Keizer het Hof van Mirakelen omsingelen
door wel twaalf honderd van zijn stalen soldaten… en hij sprak:
‘Ik zou ullie kunnen straffen, maar ik schenk liever vergeving.
Ullie mogen van mij ongehinderd ontsnappen, maar…
De twaalf laatste overblijvers, zullen dan boete doen voor ullie allemaal!’

En plotseling konden de kreupelen nog harder lopen dan hardlopers,
en de blinden zagen ineens ook waar ze dat moesten doen,
en de doofstommen maakten een kabaal alsof de wereld verging…
en in zekere zin was dat ook zo.

Want de Yzeren Keizer lette dan wel niet op deze zielige figuren,
maar hij liet het vuur openen op de krotten en de hutten,
en hij liet de muren rondom de wijk met de grond gelijk maken,
en hij liet de twaalf laatste overblijvers gevangen nemen
en radbraken, en vierendelen – en zo deden zij boete voor iedereen.

En op het eind van die dag restte slechts puin en as
van die Vergeten Straat, een Reservaat
van Losbandigheid & Misdaad…

Maar in dit nieuwe Hof van Mirakelen zal zullen wij, Boonaparten,
op teder-anarchistische, dramatisch hoogstaande en cultureel correcte wijze
onze geestelijke vader ten grave dragen
en zo het eeuwig leven geven…DE VERGEETPUT IN

Ah Yzer-Keizer die in Lagelande zijt,
gij zijt vermaledijd, gij zijt vermaledijd.
Uw wil geschiede, noch hier en noch elders,
kruip van schrik maar in uw kelders!

Uw rijk verdelen wij in veertig vette brokken,
en uit uw Kathedraalst, daar stelen we uw klokken.
Vergeeft gij dan aan al uw Keizerlijke Zotten
dat zij met Uwe Hoogheid spotten!

Want gij leidt ons niet langer in uw slavernij,
wij slaan u neer als David met een kei.
Wij verlossen ons van al het kwade
en gij krijgt geen genade!

En al die nog durft spotten met uw Keizerlijke Zotten
gaat de vergeetput in, vergeetput in.
En al die nog durft spotten met de Keizerlijke Zotten
gaat de ver-geet-put… in!

 


‘K HEB EEN LUCHTKASTEEL ZIEN VLIEGEN

'k Heb een luchtkasteel zien vliegen
met de Yzeren Keizer in
rond zijn eigen Kathedraalst
vloog hij daar in wijzerzin.

"Haal hem benee! Haal hem benee!
Haal hem benee!" riep toen Boonaparte Pé. 
En hij kwam benee, hij kwam benee,
hij kwam benee bij Boonparte Pé.

En hij kreeg me daar een klop
boven op zijn Keizerskop
want de Boonaparte Bende
zat er helegans bovenop.

"Da's uw straf! Da's uw straf!
Ge danst geen poloneis op Boonapart zijn graf!
Da's uw straf! Da's uw straf!
Ge danst geen poloneis op Boonapart zijn graf!"

"Geef hem zijn eer terug
of wij slaan een bult uit uwe rug
en met uw keizerlijke pin
dendert gij de diepte in!"

"As ge 't mor wet! As ge 't mor wet!
Wie eit ier na de boeëne gefret?
As ge 't mor wet! As ge 't mor wet!
Wie eit eir na de boeëne gefret?"
 

           

 DE KEIZER IS ZIEK

De Keizer is ziek,
hij heeft het koliek
van de Kathedrààà-aalst.
Wat heeft hij gehad?
Een kap in zijn gat!
Dat heeft Boonapart ‘m gelapt!
Patat!

De Keizer heeft pijn
van ’t flerecijn,
in zijn armen en ook in zijn benen
een abces of negen
en in voeten en tenen
daar heeft hij de reu-eumatiek!
Zo ziek!

Ik wens aan de Keizer
nu nog een brok ijzer
tegen zijn kop en de keelkrop.
En zijn lijf dat mag vol
met puisten en zweren
en waar gaan wij die mee smeren?
Petrol! 
De Kroniek van de Yzeren Keizer heeft al op zijn minst één spin-off opgeleverd, waarin een merkwaardige Ufo Crash op de fabrieksterreinen van Schotte aan de Kapellekensbaan in Aalst een centrale rol speelt. Diep jij het verhaal verder uit? Stel je een onderzoek in naar de mysteries die hier aangekaart worden? 


7.4.12

De De Bende van de Boonaparten op de Gentse Feesten... Met o.a. Dulle Griet Nikki Speed
De Bende van de Boonaparten, 
Gentse Feesten 14 tot 22 juli, 

Een artistieke happening "witlof & peas" uit '69
bij de 100ste verjaardag van Louis Paul Boon,
 op muziek van Compagnie de Ballade & McRosby Zonder Jong

met de uit Aalst verbannen schrijver-performer Patrick Bernauw, 
de aldaar eveneens geradbraakte Jan De Lichte
&  allerlei Fenomenale Femina's?
 Of het waar gebeurde schelmenverhaal 
van Lodewijk Boonaparte, zijn achter-achter-achterneef Pé,
de Yzeren Keizer van Kathedraalst,
 Dulle Griet Nikki Speed,of Hash Nijs? 


7 dagen lang kunstmarkt, vertel- en muziektheater,
grappen & grollen, dazen & dollen
tijdens het Gentse Feesten Festival
"in de geest van Boon":

BoonApartival!


 Alle info: 
info@inter-actief.be
LODEWIJK BOONAPARTE:
 
O mijn dulle, dulle Griet,
groter kanon bestaat er niet:
als gij op de Keizer schiet,
gaat die op de loop subiet!
Wat hebt gij een zwaar geschut:
elk schot van u is een uppercut.
De Keizer staat dan mooi voor schut
en is voor u de Kop van Jut!

NIKKI SPEED:

Ja ik ben uw dulle Griet,
nee duller Griet bestaat er niet:
eender wie die mij beziet
staat perplex en gelooft het niet.
Ik sta aan Boonapart zijn kant
voortdurend maar te waken want
breekt de Keizer het bestand,
dan schiet ik hem naar pierenland!

LODEWIJK BOONAPARTE:
O gij Nikki,  Nikki Speed!
Duller Griet bestaat er niet!

NIKKI SPEED:

Ah, uw schoonste rekwisiet
en verdedigster van ’t grondgebied!