25.2.12

Patrick Bernauw ontdekt "geheim" boek van Conscience over "De Zaak Louis XVII""Hendrik Conscience wordt 200, maar wie maalt er om?" vraagt Manu Van der Aa zich vandaag af in De Morgen. "Honderd jaar geleden werd de honderdste verjaardag van Hendrik Conscience nog uitbundig gevierd, zowel in binnen- als in buitenland. Vandaag lijkt de man die zijn volk leerde lezen compleet vergeten. Terecht?"

Met één boek heeft Conscience het in ieder geval zelf gezocht. Ik heb het dan over De Zaek Louis XVII, een Familiegeschiedenis. Conscience schreef het boek in opdracht van Frans Rombaut, alias Louis XVII, de verdwenen kroonprins van Frankrijk - maar de overeenkomst bevatte een clausule die de publicatie van dit "gevaarlijk historisch werk" eventueel kon verhinderen. Ik werd op het spoor gezet van deze op zijn minst merkwaardige affaire door documenten uit de nalatenschap van Jules De Raedt, "Gents zeeman en afstammeling van Lodewijk XVI" (& XVII), mij bezorgd door Jurgen Schalck, die eveneens tot "de Familie" behoort.


In 1930 maakte Jan De Schuyter afschriften van bewaard gebleven brieven en documenten "in verband met de betrekkingen tussen H. Conscience en de firma Van Dieren". De oorspronkelijke stukken waren tot zijn beschikking gesteld door "de bezitter, de heer John Van Dieren, de toenmalige bestuurder van Het Handelsblad". In 1948 werden deze samengevoegd met een bundel brieven en documenten "uit de bibliofiele nalatenschap van de heer P. Landsvreught, in leven uitgever en boekhandelaar te Brussel". Door bemiddeling van de heren Vincent Van Dieren en Henri De Kimpe werden deze kort daarop gepubliceerd in een co-productie van de uitgeverijen Van Dieren en Elsevier. Een paar stukken uit de oorspronkelijke verzameling hebben deze uitgave om onduidelijke redenen niet gehaald. Dit is des te opmerkelijker, omdat zij de transcriptie bevatten van een tot nu toe onbekend gebleven werk van Hendrik Conscience, getiteld De Zaek Louis XVII, een Familiegeschiedenis. Het is voor een deel op dit boek dat mijn historische thriller De Zaak Louis XVII is gebaseerd.

Graag publiceer ik hier twee cruciale brieven uit dit boek.
 


 

Kortrijk 18 January 1857
Zondag 9 ure des avonds

Mijnheer Van Dieren

Ik ontvang daer even uw briefje van heden. Morgen en tegelyker tyd met deze letteren zult gy de vier proeven bekomen die ik hier ontvangen heb – zynde Naer Montmédy, Het Fortuyn der Bourbons, Brigitte en Mot d’Avé. Gelyk eerder gezegd, kan men deze, by uitzondering, alleen drukken wanneer den heer Rombaut is komen te overlyden en met uitdrukkelyke instemming van zyne erven.
Dat het my moeijelyk is in deze dagen van overgang voor my proeven na te zien, dat is ligt te begrypen. Ik heb vooraleer te Kortryk aen te komen, vier dagen te Brussel en te Brugge geweest. Sedert dat ik hier ben, heb ik geenen tyd om my zelven te erkennen. Eventwel heb ik tusschen al het dineren, receptiën, komplimenten, bezoeken en vooral tusschen het overlastend brieven schryven elken dag, eene proeve gezien; maer ik wist niet dat gy zoo haestig waert en wilde ze u ter gelyker tyd sturen. Maer gy moet in het zetten deze keer geene groote avance poogen daer te stellen, want den heer Rombaut is weer aen den beterhand.
Ik zal vrydag naer Antwerpen komen en de gelegenheid vinden om met u breeder daerover te handelen.
Gelief den Hr De Geyter te bedanken voor den minnelyken brief dien hy my gezonden heeft.
In aller haest.

                                                                             Uw toegenegen dienaer & vriend
                                                                                                          Conscience   
 

Franciscus Rombaut,
alias Louis XVII


Kortryk den 2 9ber 1858

Mynheer & Vriend Rombaut,

Indien ik tot nu toe gewacht heb om UE te schryven, dan is het ten gevolge myner aerzeling en besluiteloosheid nopens onze overeenkomst aengaende De Zaek Louis XVII, een Familiegeschiedenis. De geldelyke kant der kwestie is voor my de minst gewigtige. Wat my het meest redenen tot overweging gaf, is het voor- of nadeel dat een mogelyke wyziging onzer overeenkomst kan bieden aen de Zaek. Indien er genoeg publiciteit aen een uitgave wordt bezorgd, die verschynt by leven en welzyn van UE, zal precies dat er dan de vyanden uwer Familie niet van weerhouden iets te ondernemen? Omdat zy anders zichzelve zouden ontmaskeren en het gelyk van Uw verhael zouden aentonen?

Misschien hadde ik nog langer gewacht om UE een nieuw aenbod te doen; maer elke maend die verloopt is voor my en voor U een verloren tyd. Van myn uitgever heb ik nu het regt verkregen om ééns een enkel werk te Parys in het Fransch te laten verschynen vóór dat het in het Vlaemsch verschyne. De uitlegging dezer laetste schikking is dat de Bestierder der Revue Contemporaine my dringend aenzoekt om hem, met die voorwaerden, een verhael te leveren in den aerd van Den loteling of Armen edelman. Ik heb, als schryver, groote verpligtingen aen dezen persoon en heb hem beloofd aen zyn verlangen te voldoen indien het my mogelyk is.

Aan het eigenlyke schryven van het levensverhael van UE ben ik nog niet toegekomen, dewyl ik een ander werk onderhanden heb. Maer gelief over dit alles eens na te denken, en my des aengaende Uwe inzigten te laten kennen. Ook verzoek ik UE vriendelyk my de somme van fcs 5000 toe te sturen op rekening van hetgeen ik nog by UE te goed heb.

In afwachting heb ik de eer UE en Uwe Familie hartelyk te groeten.

Uw dienaer
Conscience 
20.2.12

Geef Acht!... aan de Koepoort te Ninove, 10 maart: Première "Proficiat, Elpee Boon!"Na een jarenlange restauratie kreeg de Ninoofse Koepoort een nieuw dak, nieuwe ramen en opgepoetste gevels. Ook het interieur onderging een radicale opknapbeurt. De historische stadspoort wordt in het weekend van 10 en 11 maart feestelijk heropend. Een hoogtepunt in het feestprogramma is GEEF ACHT!, een muziek- en verhalenmarathon op zaterdag. Muzikanten en verhalenvertellers bezetten acht uur lang de Koepoort. Zoals vroeger de poortwachters. Acht uitdagingen om de oude poort artistiek nieuw leven in te blazen. 

Ode aan Louis Paul Boon

Kinderverhalenschrijfster Jennifer Vrielinck bijt de spits af (16u) en duikt in haar schrijfkoffer met elfjes, poppen en de zee van zonnebloemen, speciaal voor kinderen van 6 tot 8 jaar.
Om 17u30 verzeilen we dankzij een culinaire lezing door Viva Cultura/Qarfa in Guimarães, de wieg van Portugal en momenteel culturele hoofdstad van Europa. Griet Meert vertelt, Renate Coen serveert gestoofde varkenswangen, aardappelen met saffraanaïoli en gemarineerde wortels.
Enkele dagen voor de 100ste verjaardag van Louis Paul Boon brengen Patrick Bernauw en Rudi De Smet ‘Proficiat, Elpee Boon’, een hommage aan hun illustere stadsgenoot. Rudi De Smet schreef een liederencyclus met als rode draad ‘het levensverhaal van een Ondineke’. Patrick Bernauw verzamelde honderd virtueel geanimeerde verjaardagswensen van Jan De Lichte, Mieke & Maaike, François Villon, Barack Obama, Lady Gaga en zowaar enkele Ninovieters… (20u)
Voor en na speelt Patrick Erauw twee verhalen van het Italiaanse enfant terrible Dario Fo: de komische monoloog ‘Het eerste mirakel van het kindeke Jezus’ (19u15) en de obscene fabel ‘Het poezemuizeke’ (21u30).

Muzikaal vuurwerk

Om 22 uur palmt de muzikantenfamilie Maris de stadspoort in. Papa Jan (gitaar en bas, onder andere bij Balladeus) en zijn tienerzonen Charles (viool) en Laurens (slagwerk en zang) selecteren bijzondere muziekjes en zorgen voor puntgave uitvoeringen.
Vanaf 22u45 grasduinen Soetkin Baptist (zang) en Eddy Peremans (gitaar) met eigenzinnige bewerkingen door 400 jaar chanson, folk en luisterliedjes: van de renaissance van John Dowland over Schubert naar Linda Ronstadt.
GEEF ACHT sluit af om middernacht. Meester-verteller Anton Cogen speelt het spook- en griezelverhaal ‘Irish Whiskey’ van Jean Ray/John Flanders. ‘Heel spectaculair’: zeg dat Cogen het zelf gezegd heeft.

Alle voorstellingen zijn gratis, behalve de culinaire lezing (12 euro). We raden wel aan om te reserveren bij de dienst cultuur in het oud stadhuis (cultuur@ninove.be of 054 31 32 86). 


15.2.12

Een stadswandeling, stadsspel, voordracht, quiz,... met Patrick Bernauw in Mysterieus België


 

Mysterieus Belgie

 

 • Met Jan Zonder Vrees door Antwerpen

  Dit stadsspel start aan het Centraal Station, voor een stadswandeling door het historische hart van Antwerpen. Het laat je kennis maken met de cultuur, geschiedenis, legenden en folklore van de Sinjoren, en eindigt ongeveer drie uur later in de buurt van het Steen of de Grote Markt... en misschien wel in het café van Jan Zonder Vrees in eigen persoon! Om dit stadsspel of deze stadswandeling in een handomdraai zelf te organiseren en te spelen, heb je alleen dit boekje nodig, per deelnemer of per team van 2, 3 of 4 deelnemers... en de oplossingen die je ontvangt op eenvoudige aanvraag via de mail. Op die manier kun je zelfs als organisator nog meespelen! Heb je grote aantallen van dit boekje nodig (+10), stuur dan een mailtje naar info@inter-actief.be en wij bezorgen je het gewenste aantal boekjes met kortingen tot meer dan 50%.
  Buy Now @ Lulu.com 
 


 • Het Illuminati Complot

  Televisiereporter Maarten Dejonckheere bijt zich vast in het onderzoek naar het overlijden van koning Albert I in 1934 en ontdekt dat de officiële versie van de feiten vanaf het begin werd betwist. Een ongeval kan het onmogelijk geweest zijn... Een heruitgave van de succesvolle historische thriller van Patrick Bernauw in de reeks Mysterieus België, ter gelegenheid van het moordspel Dossier DrooMoord, Marche-les-Dames 1934... dat u samen met de auteur ter plaatse kunt beleven.
  Buy Now @ Lulu.com

 • De Engel van Mons

  Ik heb ze verzonnen, zegt griezelschrijver Arthur Machen. - Wij hebben ze met onze eigen ogen gezien, beweren de veteranen van de eerste slag van de Grote Oorlog over de Engelen van Mons. Deze fascinerende zoektocht naar de waarheid achter een verhaal dat tot een van de grootste mythes van de Eerste Wereldoorlog leidde, wordt nu herdrukt in de reeks Mysterieus België.
  Buy Now @ Lulu.com


 • Duivelsteen

  Patrick Bernauw (1962)schreef romans, toneel en scenario's, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Deze historische griezelroman verschijnt in de reeks stadsspelen Mysterieus België. In zijn sombere kasteel Duivelsteen brengt Geraard de Duivel zijn dagen door met braspartijen en gruweldaden. Algauw krijgt het Duivelsteen in Gent de naam behekst te zijn. Geen wonder dat het later een tehuis voor krankzinnigen wordt. Een van hen schrijft koortsachtig alle verhalen over het Duivelsteen op...
  Buy Now @ Lulu.com • Met de Paus van Satan door Bruges-la-Morte

  Een stadswandeling door Brugge, gebaseerd op de historische thriller van Patrick Bernauw en Philip Coppens, De Paus van Satan (Manteau 2011). --- Met start op de Markt of in Café Vlissinghe (Blekerstraat, te bereiken vanaf de Markt via Vlamingstraat, Academiestraat, Spinolarei en Strooibrug) en met einde op de Burg. --- De 19de eeuwse decadente auteur Joris-Karl Huysmans infiltreerde in het satanistische milieu van Parijs. Zo kwam hij op het spoor van een soort Oppersatanist, die niemand minder bleek te zijn dan de kapelaan van het Heilig Bloed van Brugge, Louis Van Haecke...
  Buy Now @ Lulu.com

 • Nostradamus in Orval

  Slaagde kroonprins Lodewijk XVII er dan werkelijk in de Franse Revolutie te ontvluchten en leeft zijn nageslacht in Vlaanderen? Ligt er een schat verborgen in de abdij van Orval? En welke geheimen staan er zoal te lezen in de voorspellingen van Nostradamus, die misschien niet meteen als voorspellingen moeten worden beschouwd? Patrick Bernauw oogstte veel succes met zijn trilogie over Maarten Dejonckheere, die Belgische historische mysteries onderzoekt, zoals de diefstal van de Rechtvaardige Rechters, de moord op Albert I of de verdwenen Schat van Orval... Vandaar dat ook dit tweede boek uit de trilogie herdrukt wordt in de reeks "Mysterieus België"...
  Buy Now @ Lulu.com
 • De Spoken van Brugge

  Brugge wordt reeds geruime tijd opgeschrikt door drie spoken. Slaag jij erin hun dolende geesten weer tot rust te brengen?... Verdeeld in een aantal teams bezoekt u met het fotoboek De Spoken van Brugge de mooiste plekjes van het Venetië van het Noorden. U brengt onderweg denk- en doe opdrachten, ludieke en creatieve taken tot een goed einde. Dit teambuilding stadsspel, dat de vorm heeft van een fotozoektocht, start aan het Minnewater en eindigt circa drie uur later op de Markt van Brugge. Dit is het draaiboek voor de spelleiding/organisator van het stadsspel, waarmee u het geheel zelf kunt organiseren en spelen. Benodigdheden: dit draaiboek (werkboekje en oplossingen inbegrepen) + een fotoboek per deelnemer, dat kan besteld worden via info@inter-actief.be (5 euro + 6% BTW).
  Buy Now @ Lulu.com


 • Met Quasiloco door Leuven

  Dit is het fotoboek dat iedere deelnemer nodig heeft die het stadsspel Met Quasiloco door Leuven wil spelen. Slaagt u erin de demon die Leuven terroriseert te exorciseren? - Benevens dit fotoboek hebt u/heeft ieder team een werkboek nodig, en beschikt de organisator van het stadsspel over een draaiboek met de oplossingen. Werkboek, draaiboek en oplossingen worden ter beschikking gesteld in PDF. Dit spel kan georganiseerd worden door 1 spelleider en gespeeld met 2 tot 20 teams (of individuele deelnemers) van 2 tot 10 spelers. Aankoop van het doe-het-zelf pakket (fotoboeken, draaiboek, werkboek, oplossingen) geeft u een gebruikslicentie van 1 jaar, dit wil zeggen dat u auteursrechterlijk de toelating hebt om, indien nodig, alle extra drukwerk te maken, op zoveel exemplaren als u dat wenselijk acht, binnen het jaar van de aankoop van het doe-het-zelf pakket. Daarna dient u opnieuw een aanvraag te doen bij de rechthebbenden.
  Buy Now @ Lulu.com

 • Met Quasiloco door Leuven

  PDF's van het draaiboek en de oplossingen voor de organisator van het stadsspel Met Quasiloco door Leuven. En PDF van het werkboek, voor de team captain of de individuele deelnemer. Nu hebt u alleen nog een fotoboek per speler nodig, om geheel op eigen houtje dit stadsspel te organiseren en te spelen. Dit spel kan georganiseerd worden door 1 spelleider en gespeeld met 2 tot 20 teams (of individuele deelnemers) van 2 tot 10 spelers. Aankoop van het doe-het-zelf pakket (fotoboeken, draaiboek, werkboek, oplossingen) geeft u een gebruikslicentie van 1 jaar, dit wil zeggen dat u auteursrechterlijk de toelating hebt om, indien nodig, alle extra drukwerk te maken, op zoveel exemplaren als u dat wenselijk acht, binnen het jaar van de aankoop van het doe-het-zelf pakket. Daarna dient u opnieuw een aanvraag te doen bij de rechthebbenden.
  Buy Now @ Lulu.com


 • De Steen der Wijzen / La Pierre des Sages

  PDF's van het draaiboek en de oplossingen voor de organisator van het tweetalige stadsspel te Brussel, De Steen der Wijzen/La Pierre des Sages. En PDF van het werkboek, voor de team captain of de individuele deelnemer. Nu hebt u alleen nog een fotoboek per speler nodig, om geheel op eigen houtje dit stadsspel te organiseren en te spelen. Dit spel kan georganiseerd worden door 1 spelleider en gespeeld met 2 tot 20 teams (of individuele deelnemers) van 2 tot 10 spelers. Aankoop van het doe-het-zelf pakket (fotoboeken, draaiboek, werkboek, oplossingen) geeft u een gebruikslicentie van 1 jaar, dit wil zeggen dat u auteursrechterlijk de toelating hebt om, indien nodig, alle extra drukwerk te maken, op zoveel exemplaren als u dat wenselijk acht, binnen het jaar van de aankoop van het doe-het-zelf pakket. Daarna dient u opnieuw een aanvraag te doen bij de rechthebbenden.
  Buy Now @ Lulu.com

 • De Steen der Wijzen / La Pierre des Sages

  Dit is het fotoboek dat iedere deelnemer nodig heeft die het (standaard tweetalig Ned/Frans) stadsspel te Brussel wil spelen: De Steen der Wijzen / La Pierre des Sages. Slaagt u erin de geheimen van alchemisten en vrijmetselaars te ontcijferen? - Benevens dit fotoboek hebt u/heeft ieder team een werkboek nodig, en beschikt de organisator van het stadsspel over een draaiboek met de oplossingen. Werkboek, draaiboek en oplossingen worden ter beschikking gesteld in PDF. Dit spel kan georganiseerd worden door 1 spelleider en gespeeld met 2 tot 20 teams (of individuele deelnemers) van 2 tot 10 spelers. Aankoop van het doe-het-zelf pakket (fotoboeken, draaiboek, werkboek, oplossingen) geeft u een gebruikslicentie van 1 jaar, dit wil zeggen dat u auteursrechterlijk de toelating hebt om, indien nodig, alle extra drukwerk te maken, op zoveel exemplaren als u dat wenselijk acht, binnen het jaar van de aankoop van het doe-het-zelf pakket. Daarna dient u opnieuw een aanvraag te doen bij de rechthebbenden.
  Buy Now @ Lulu.com

 • Draaiboek "Waar zijn de Rechtvaardige Rechters gebleven?"

  In 1934 werd uit de Sint Baafskathedraal van Gent het onschatbare paneel de Rechtvaardige Rechters gestolen uit het wereldberoemde Lam Gods van de Gebroeders van Eyck. Het paneel is nog steeds niet terecht… Verschillende teams bezoeken aan de hand van een programmaboek en een draaiboek diverse locaties in de stad Gent, waar hen prettig gestoorde praktijkopdrachten wachten, zoals bijvoorbeeld het breken van een ‘Da Vinci Code’. Het crimi stadsspel/de schattenjacht neemt 3 uur in beslag. Dit is het draaiboek-met-oplossingen voor 1 spelleider, die het spel organiseert voor en speelt met x aantal spelers in x aantal teams. Je hebt dit draaiboek nodig in combinatie met 1 fotoboek per deelnemer, dat uitsluitend te bestellen is via info@inter-actief.be (5 euro + 6% BTW).
  Buy Now @ Lulu.com


 • De Rechtvaardige Rechters

  Patrick Bernauw is momenteel vooral actief als producent van stadsspelen in de reeks Mysterieus Belgie, maar in een vorig leven was hij in de eerste plaats bekend als jeugdschrijver. In deze vierde druk van zijn succesvolle roman uit 1992 rond het mysterie van de verdwenen Rechtvaardige Rechters worden beide activiteiten gecombineerd. Het paneel van de gebroeders Van Eyck, in 1934 gestolen uit hun Lam Gods, is nog steeds niet terecht... Deze jongeren slagen erin het meesterwerk terug te vinden, en verliezen daarbij alleszins ook hun gevoel voor humor niet! De Rechtvaardige Rechters is een klassieke detectiveroman voor de jeugd, van een veelgelezen schrijver...
  Buy Now @ Lulu.com

 • De Engel van Mons

  Ik heb ze verzonnen, zegt griezelschrijver Arthur Machen. - Wij hebben ze met onze eigen ogen gezien, beweren de veteranen van de eerste slag van de Grote Oorlog over de Engelen van Mons. Deze fascinerende zoektocht naar de waarheid achter een verhaal dat tot een van de grootste mythes van de Eerste Wereldoorlog leidde, wordt nu herdrukt in de reeks Mysterieus België.
  Buy Now @ Lulu.com

 • Duivelsteen

  Patrick Bernauw (1962)schreef romans, toneel en scenario's, zowel voor volwassenen als voor jongeren. Deze historische griezelroman verschijnt in de reeks stadsspelen Mysterieus België. In zijn sombere kasteel Duivelsteen brengt Geraard de Duivel zijn dagen door met braspartijen en gruweldaden. Algauw krijgt het Duivelsteen in Gent de naam behekst te zijn. Geen wonder dat het later een tehuis voor krankzinnigen wordt. Een van hen schrijft koortsachtig alle verhalen over het Duivelsteen op...
  Buy Now @ Lulu.com


 • Quiz Mysterieus België

  De Quiz Mysterieus België speel je tegen jezelf, met individuele spelers of met teams van 2, 3, maximum 4 spelers, en in 3 of meer rondes. Na iedere ronde mag elke speler of ieder team een tip vragen aan de spelleider of Quiz Master. Ieder goed antwoord verdient 1 punt. Benodigdheden: dit Quiz Boek voor iedere speler of ieder team en een PDF met de Oplossingen, voor de spelleider/Quiz Master.
  Buy Now @ Lulu.com • Oplossingen Mysterieus België

  Dit is de PDF met de Oplossingen van de Quiz Mysterieus België... Voor de spelleider/Quiz Master, en te gebruiken in combinatie met het Quiz Boek Mysterieus België (1 exemplaar per speler of per team van 2, 3, 4 spelers).
  Buy Now @ Lulu.com • De 13 Werken van Lange Wapper

  Iedere deelnemer die of ieder team dat deelneemt aan het teambuilding stadsspel/de schattenjacht in Antwerpen, De 13 Werken van Lange Wapper, heeft een exemplaar van dit programmaboek nodig. Het programmaboek dient gebruikt te worden in combinatie met het Draaiboek bij de 13 Werken van Lange Wapper, dat bestemd is voor de organisator/spelleider en ook de oplossingen bevat.
  Buy Now @ Lulu.com

 • Draaiboek bij de 13 Werken van Lange Wapper

  Dit is het draaiboek bij het stadsspel De 13 Werken van Lange Wapper. Het draaiboek is bestemd voor de organisator/spelleider, en dient gebruikt te worden in combinatie met het programmaboek, waarover iedere speler/ieder team dient te beschikken.
  Buy Now @ Lulu.com 

 • Het Fortuin van de Bourbons

  Draaiboek voor de organisator/spelleider van de schattenjacht/het moordweekend Het Fortuin van de Bourbons, te spelen in Florenville en Orval (België) en Avioth en Montmédy (Frankrijk) over 1, 2 of 3 dagen. Het spel kan gespeeld worden door x aantal individuele spelers of door x aantal detective teams. Naast dit Draaiboek is er ook nog een Werkboek nodig (per detective team van 2, 3, 4 of 5 spelers) en dient iedere speler te beschikken over een Fotoboek met het criminele dossier van Het Fortuin van de Bourbons. Werkboek en Fotoboek kunnen uitsluitend besteld worden via info@inter-actief.be en kosten 10 euro per exemplaar voor het Fotoboek en 10 euro per exemplaar voor het Werkboek, verzending en BTW inbegrepen. Wenst u Fotoboek en Werkboek in PDF te ontvangen, dan betaalt u voor het Fotoboek 30 euro en voor het Werkboek 30 euro.
  Buy Now @ Lulu.com
 • In het Spoor van Opsinjoor

  Hoeveel taken kunt u – of uw team – met succes uitvoeren binnen de gestelde tijdslimiet van drie uur?... Het is inderdaad de laatste wil geweest van wijlen Odilon Sinjoors, dat de buit van de beruchte gentleman-dief Opsinjoorke, op een of andere manier te beurt zou vallen aan de persoon die – of het team dat – erin slaagt de 13 Opdrachten in een tijdsspanne van drie uur tot een goed einde te brengen... Per speler of per team van maximum 8 personen hebt u dit programmaboekje nodig. Om het spel te organiseren en te spelen heeft de spelleider ook nog een draaiboek nodig, dat alle oplossingen bevat.
  Buy Now @ Lulu.com

 • Mysteries van het Duivelsteen

  Wat is er gebeurd met chansonnier Gerard de Duivel, die meer dan tien jaar geleden spoorloos verdween? Pleegde hij zelfmoord? Werd hij vermoord? Of is er nog wat anders aan de hand? Dit is het draaiboek van het moordspel/stadsspel Gent, waarvoor je ook nog een multimedia-cdrom nodig hebt met daarop audio interviews, filmpjes, foto's, liedjes (met stripclips) en een muzikaal luisterspel... De cdrom (pc) kost 121 euro. Beschik je reeds over de Lulu download van het draaiboek, dan wordt de Lulu Prijs in mindering gebracht.
  Buy Now @ Lulu.com

10.2.12

Overigens heeft ook de Queen een mening...


Aan het Nederlands van Hare Majesteit Elizabeth II kunnen heel wat Belgische politici een voorbeeld nemen. Met slechts een kleine struikeling over de Nederlandse uitspraak van de stadsnaam ‘Carthago’, weet ze de hele achtergrond van het Overigens-initiatief, vanaf Cato de Oudere, vlot en met veel gevoel voor dramatiek voor te dragen. De Britse inschrijvingen voor de internationale actiedag op 1 april zijn intussen verviervoudigd.

6.2.12

De kroonprins van Frankrijk, Louis XVII... alias Frans Rombaut


  
Uit het eind februari 2012 te verschijnen De Zaak Louis XVII:


Jules De Raedt:
 
Mijn open brief naar aanleiding van het Millennium van de Capetingers heeft ook weer wat artikels in dag- en weekbladen opgeleverd, maar verder geen tastbaar resultaat gehad. Niks nieuws onder de zon.
Bijgevolg probeer ik de Zaak nu een allerlaatste keer te beschrijven en zo zakelijk mogelijk de feiten op een rijtje te zetten in dit typoscript. Ik moet de geheimen van de Familie in hun totale fataliteit zien weer te geven – of is het hun fatale totaliteit? Hier dient nog een allerlaatste sluier opgelicht, daar een ultiem raadsel ontraadseld.
Amechtig piepend schuifel ik van het kastje naar de muur. Het verhaal van mijn leven, zeg maar. Want ja, de astma speelt me weer behoorlijk parten. Ademloos zit ik hier in deze krappe kamer. Ademloos, maar gelukkig nog niet sprakeloos.
Ik ga een luchtje scheppen bij het raam en dan wordt er aan de deur gebeld. Natuurlijk. En zoals gewoonlijk. Eén keer, twee keer, drie keer. Dringend, dwingend. Ritmisch, zelfs bijna melodieus. Hij laat het klinken als de Marseillaise. Of stel ik mij dat alleen maar voor? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé…
Hij speelt een spelletje met mij, de pestkop. Ik zou het zo mee kunnen neuriën, maar ik doe het niet. Want ik weet pertinent zeker dat het Magere Hein is die daar voor de deur staat en het spel speelt.
En dus maak ik niet open. Nog niet. Want ook ik speel het spel. Ook ik heb altijd hoog spel gespeeld.
En ik heb nog werk te doen. Ik moet nog geschiedenis schrijven.

Ik moet het nog hebben over het jaar 1929 bijvoorbeeld, het jaar van de Beurs Crash in Wall Street, toen daar ineens ene Edmond Lambert op de stoep stond bij Oma Paulina. Alsof er geen verband zou zijn tussen het ene en het andere.
Toeval bestaat niet, dat weten we allemaal. God dobbelt niet. Dat wist Einstein al.
‘Edmond Lambert,’ stelde hij zich voor, ‘ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen. Stamboomspecialist. Aangenaam.’
Als amateur-genealoog had Edmond Lambert jarenlang in het grootste geheim de geschiedenis van de Familie bestudeerd, in al haar talloze vertakkingen, met al haar ontelbaar vele mysteries.
‘Mevrouwtje toch!’ sprak hij Oma Paulina toe. ‘Mocht ik alles openbaar maken wat ik weet, het zou een eindeloze reeks zelfmoorden tot gevolg hebben, en misschien zouden mijn revelaties zelfs wel een oorlog ontketenen – want het bloed van Bourbon en Habsburg vloeit door uw aderen!’
Wanneer de Zaak voor de ogen van de wereld uit de duisternis trad, zou men militaire défilés organiseren voor Oma Paulina en haar kinderen, haar kleinkinderen, haar achterkleinkinderen. Van hier tot in Madrid zouden ze kunnen stappen zonder hun eigendom te verlaten!
‘En alles wat ze onderweg zullen zien rijden en varen, mevrouwtje… het zal allemaal betaald zijn met het geld van de Familie! Belgisch Congo is met uw geld betaald, de Société Générale werd met uw geld opgericht… Wist u dat de Familie zelfs zo haar belangen heeft tot in Suez en het Panama kanaal toe!?’
Nee, dat wist Oma Paulina niet.
En deze Edmond Lambert, nu… Was hij – schrappen wat niet past – een fantast? Paranoïde? Mythomaan? Oplichter? Practical Joker die zich eens goed wilde amuseren ten koste van mijn arme grootmoeder?
Maar beantwoordt u een of meer van deze vragen bevestigd, dan vraag ik u: waarom heeft dezelfde Edmond Lambert zich dan meer dan veertig jaar zo intens met de Zaak bezig gehouden? Waarom heeft hij een hele reeks familievergaderingen belegd? Allemaal om Oma Paulina voor de gek te houden?
Nee, dat kan ik niet geloven.
In 1952 verzocht Edmond Lambert de Familie hem een volmacht te verlenen om de belangen van de Rombauts te behartigen. Bij een eventuele positieve ontknoping van de Zaak zou hij een ereloon van 10% ontvangen.
Hij wist veel, Edmond Lambert. Heel veel. Maar hij heeft nooit de tijd rijp gevonden om wat hij wist ook publiek te maken.

Tussen de beide wereldoorlogen nam Oma Paulina haar intrek bij haar zoon Charles, mijn vader. Hij was zeeman, ik wilde later ook zeeman worden. Sinds 1929 had hij een smak geld gespendeerd om de waarheid omtrent de Familie aan het licht te brengen, maar zijn speurwerk was zonder succes gebleven. Ook op dat punt wilde ik in zijn voetspoor lopen. 
Ik herinner me mijn grootmoeder nog heel goed. Oma Paulina was een rustige, zakelijke vrouw die geen last had van overdreven veel  fantasie. Wat ze vertelde, had ze ofwel van haar vader gehoord, ofwel van Edmond Lambert.
‘Hij heeft me toevertrouwd dat er twee erfdelen zijn,’ vertelde ze, ‘een groot en een klein. We zullen genoodzaakt zijn de kleine nalatenschap te aanvaarden, maar ook die is nog aanzienlijk.’
Als matroos bij de koopvaardij begon ik de hele wereld rond te varen, terwijl in mijn verbeelding onophoudelijk de woorden van Edmond Lambert weerklonken, die Oma Paulina probeerde bij te staan in haar speurtocht naar het verloren fortuin van de huizen van Habsburg en Bourbon.
‘Eerst zullen ze proberen degene die de Zaak oplost krankzinnig te laten verklaren,’ had hij  gezegd. ‘Als dat niet lukt, zullen ze hem in de gevangenis gooien. En als ook dat hem niet kan stoppen, zullen ze niet terugschrikken voor een dodelijk ongeval. Ze zijn té machtig en tot alles in staat.’
In 1954 was ik op wandel in het Amerikaanse Port Everglades. Plotseling raasde een grote slee recht op me af. Slechts met een enorme tijgersprong wist ik me op het laatste nippertje in veiligheid te brengen.
We missed him!’ hoorde ik de passagier nog roepen, voordat de wagen wegscheurde.

In 1957 – ik was toen 27 – trad ik in dienst als buschauffeur bij de NMVB. Mijn eerste echtgenote hield mij liever aan de wal, vandaar. Maar nu kreeg ik wel de gelegenheid om mij op de Zaak te concentreren, waaraan mijn vader een groot deel van zijn leven had gewijd.
Tot 1960 werkte ik in Sint-Niklaas en omdat ik tijdens mijn dienstonderbrekingen over veel vrije tijd kon beschikken, startte ik op mijn beurt een speurtocht naar een verdwenen fortuin van naar schatting 30 miljoen gouden gulden. Dat bedrag had ik van Edmond Lambert. In andere bronnen was er sprake van een soortgelijk bedrag, maar dan in ‘louis d’or’ of in  ‘gouden louis’. Het ging hier telkens om andere munten, maar al deze verschillende soorten goudstukken werden in de periode na 1792 wel gebruikt als betaalmiddel. In een historisch werk als The Flight to Varennes heeft Oscar Browning het in verband met het geld van de Bourbons dan weer over ‘gouden francs’.
In de winter van 1961 ging ik Edmond Lambert thuis opzoeken. ‘Ik ben blij dat u er bent,’ verwelkomde hij mij. ‘Voortdurend heb ik aan uw bezoek gedacht. U moet verder gaan op de ingeslagen weg. Mijn gezondheid laat me niet meer toe me nog veel te verplaatsen, maar kom in de zomer met een auto terug naar hier en we zullen samen vier boodschappen doen. Dan kan ik misschien nog het geluk smaken het einde van de Zaak te beleven.’
Het heeft niet mogen zijn. Op 13 juni 1962 werd Edmond Lambert dood in zijn bed aangetroffen. Ik was ondertussen weer gaan varen en vernam het droevige nieuws tussen twee reizen in. Op dat moment had het mysterie voor mij echter al min of meer een vaste vorm gekregen.
Tijdens mijn jaren aan de wal was ik op speurtocht gegaan in de archieven van Bassevelde, Stekene, Wachtebeke, Gent en Sint-Niklaas. Mijn vader had de stamboom van de familie Rombaut al uitgepluisd, tot in de zestiende eeuw toe. Voorzover hij had kunnen nagaan, was het beroep van molenmaker binnen de Familie altijd van vader op zoon doorgegeven geweest. Bij een geboorteakte van een van mijn voorouders die mijn vader moest zijn ontgaan, viel mij een onnauwkeurigheid op. In de kerk van Stekene werd op 23 augustus 1794 in het doopregister van de parochie de geboorte ingeschreven van Franciscus Petrus Rombaut, die twee dagen eerder zou hebben plaatsgevonden. Hij was de zoon van Johannes Franciscus Rombaut, oftewel ‘Jan-Cies’, en Amelbergha Van Haelst.
Op het eerste gezicht was er niets aan de hand. Amelbergha had wel al eerder twee kinderen op de wereld gezet, waarvoor telkens ene Petrus Johannes – of Pier-Jan – als vader had getekend. Maar Petrus Johannes zal wel overleden zijn, zo dacht ik aanvankelijk, en Amelbergha is hertrouwd met zijn broer, Johannes Franciscus. Het zou een logische gevolgtrekking geweest zijn, ware het niet dat Amelbergha in 1800, 1801 en 1804 opnieuw moeder werd van een kind… voor wie telkens weer Petrus Johannes tekende.
Ik kon mijn ogen niet geloven. Nochtans stond het allemaal netjes en ondubbelzinnig geregistreerd in officiële documenten. En niemand moest mij komen vertellen dat Amelbergha op een goeie dag naar de dorpspastoor was gestapt en had gezegd: ‘Luister eens hier, eerwaarde vader, ik heb een slippertje gehad met de Frans en die knuppel heeft mij zwanger gemaakt. Kunt u er niet voor zorgen dat dit grapje wettelijk in orde komt, alstublieft? Want ik wil geen gehannes met een bastaard.’
Overigens leek Johannes Franciscus, of Jan-Cies, na dat ene wapenfeit wel in het niets opgelost. Van een leven voor of na de geboorte van Franciscus Petrus viel nergens een spoor te bekennen. Even plotseling als hij erop verschenen was, leek hij ook weer van de aardbodem te zijn verdwenen.
Voor de rest was het zo dat alle vroegere en latere aangiften steeds door onderpastoor Van Hove in het doopregister werden ingeschreven, maar dat pastoor Van den Berghe deze klus klaarde voor Franciscus Petrus Rombaut, en voor hem alleen. Merkwaardig was ook dat het gezin Rombaut, bestaande uit Pier-Jan en kroost, meteen na de geboorte van de kleine Cies-Pier, de wijk nam naar Wachtebeke. Daar gingen ze aan de Moervaart in een boerderijtje wonen, gelegen in wat later het domein Puyenbroeck werd.
Klap op de vuurpijl: toen Amelbergha op 21 augustus 1794 Franciscus Petrus op de wereld zette, was zij in datzelfde jaar al eens bevallen van een Judoca. Wat qua vruchtbaarheid en korte dracht wellicht een record mag worden geheten.
Met de familielegende in het achterhoofd, en denkend aan de zomer van 1794, vielen voor mij plotseling een aantal puzzelstukjes definitief op hun plaats. Ik sloeg er voor alle zekerheid de Grote Larousse Encyclopedie en de Encyclopedia Brittannica op na. Combineerde je de namen Habsburg en Bourbon met het jaartal 1794 en een jongetje van ongeveer negen jaar, dan kwam je automatisch uit bij de Kwestie Louis XVII, oftewel: het mysterie van de misschien niet zo dode kroonprins van Frankrijk.

Mijn verblijf aan de wal kon een reeds behoorlijk mank lopend huwelijk niet redden, en zo trok ik dan maar weer naar zee. Jarenlang leidde ik het bestaan van een zwerver. Ik vond de tijd niet meer om mij aan de Zaak te wijden, en eerlijk gezegd wist ik ook niet goed hoe ik deze eigenaardige geschiedenis nu verder hoorde aan te pakken. Ik was een zeeman, ik had geen hogere studies gedaan. En het was duidelijk dat de Familie overal vijanden had, en dat zij niet mochten onderschat worden.
Op de terugreis van Japan en Australië zat ik een romannetje te lezen. Opeens dacht ik: ‘Wat een prietpraat! Waarom schrijft niemand eigenlijk een boek over de Zaak? Dat zou nog eens spannende lectuur opleveren!’ Enkele tellen later realiseerde ik me dat niemand zo’n boek beter zou kunnen schrijven dan ik. En zo kwam het dat ik opnieuw aan het werk toog.
In 1970 kocht ik op de vlooienmarkt van Sint-Jacobs in Gent het boek Lodewijk XVII van André Castelot. Dat werk verscheen in 1948, en toen schreef Castelot dat ‘de kwestie van de verdwenen kroonprins’ in 1951 misschien zou opgelost worden, omdat het testament van Marie-Thérèse de France, de zus van de kroonprins, dan honderd jaar oud zou zijn en geopend mocht worden.
Nog een puzzelstukje dat op zijn plaats viel: Marie-Thérèse, ook bekend als Madame Royale, was de zus van Frans Rombaut geweest. En als men het in verband met Frans Rombaut over een testament had dat moest ‘verhonderdjaren’, dan bedoelde men daarmee het testament van Madame Royale. ‘Er zijn twee erfdelen,’ had Edmond Lambert ooit gezegd. ‘Een klein en een groot.’ Behoorde de nalatenschap van Frans Rombaut tot het kleine erfdeel en die van Marie-Thérèse tot het grote… of vice versa?
Ik had er op dat moment nog geen flauw idee van hoe men er precies in geslaagd was Louis XVII uit de Tempel te ontvoeren en hem als Frans Rombaut door het leven te laten gaan. En waarom had hij nooit zijn rechten laten gelden op de troon van Frankrijk? Waarom had hij zich nooit bekend gemaakt als de verdwenen kroonprins?
Het boek van Castelot zette mij op weg naar een antwoord op deze en vele andere vragen. Zo hadden zich in de eerste helft van de negentiende eeuw tal van valse Franse kroonprinsen gemeld. Op het leven van de meest geloofwaardige oplichters waren ook tal van moordaanslagen gepleegd. Louis XVII stelde de wereld nu eenmaal voor een enorm politiek probleem. Alleen al zijn bestaan hield voor nogal wat machthebbers een bedreiging in…

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast